Best In Size

Best In Size

Best In Size Kelompok A

REG5119
Kohaku - 12 cm

Best In Size Kelompok B

REG5501
Kinginrin A - 12 cm
Breeder: Keluarga Showa Koi Farm

Best In Size Kelompok C

REG5453
Doitsu - 12 cm

Best In Size Kelompok D

REG5106
Asagi - 12 cm
Breeder: Bumi koi

Best In Size Kelompok E

REG5101
Kawari Mujimono - 12 cm
Breeder: Imortal Koi