Regular

Juara 1

Kohaku - 12 cm
Owner: Huda Koi - Blitar
Handler: Gangsar koi - Kademangan
Breeder: Huda koi

Juara 2

Kohaku - 12 cm
Owner: Bryan regan setiawan - Blitar
Handler: Ngateno koi blitar - Blitar
Breeder: Ngateno koi blitar