Best in Variety

Best in Variety

Best in Variety Goshiki

REG2524
Goshiki - 58 cm
Breeder: Astro Blitar Koi

Best in Variety Shiro Utsuri

REG2955
Shiro Utsuri - 57 cm
Breeder: Predator Koi Farm

Best in Variety Ochiba

REG2836
Ochiba - 55 cm
Breeder: Predator Koi Farm

Best in Variety Koromo

REG3145
Koromo - 55 cm
Breeder: Dayana Koi Center

Best in Variety Kawari Moyomono

REG2526
Kawari Moyomono - 65 cm
Breeder: Astro Blitar Koi

Best in Variety Doitsu A

REG3009
Doitsu A - 63 cm
Breeder: Predator Koi Farm

Best in Variety Hikari Moyomono

REG3503
Hikari Moyomono - 60 cm
Breeder: Predator Koi Farm

Best in Variety Kinginrin B

REG2997
Kinginrin B - 60 cm

Best in Variety Tancho

REG2698
Tancho - 60 cm

Best in Variety Asagi

REG2521
Asagi - 63 cm
Breeder: Astro Blitar Koi

Best in Variety Bekko

REG2610
Bekko - 56 cm
Breeder: Dayana Koi Center

Best in Variety Hi Ki Utsuri

REG2533
Hi Ki Utsuri - 55 cm
Breeder: Astro Blitar Koi

Best in Variety Hikari Utsurimono

REG3001
Hikari Utsurimono - 55 cm

Best in Variety Doitsu B

REG3484
Doitsu B - 52 cm
Breeder: Dayana Koi Center

Best in Variety Shusui

REG2480
Shusui - 67 cm

Best in Variety Hikarimuji

REG3513
Hikarimuji - 66 cm
Breeder: Agung Koi Farm

Best in Variety Kinginrin C

REG2739
Kinginrin C - 65 cm
Breeder: Khusnul Koi Farm

Best in Variety Doitsu C

REG2942
Doitsu C - 60 cm
Breeder: Dayana Koi Center

Best in Variety Kawari Mujimono

REG3221
Kawari Mujimono - 67 cm

Best in Variety Taisho Sanshoku

REG3488
Taisho Sanshoku - 68 cm
Breeder: CKK Koi Farm

Best in Variety Showa Sanshoku

REG2894
Showa Sanshoku - 57 cm

Best in Variety Kohaku

REG2804
Kohaku - 69 cm
Breeder: CKK Koi Farm